Preventie- en integriteitsbeleid

WV DGW wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en met plezier kan watersporten, waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen in de sport. Binnen de vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen, lichamelijke of verbale agressie. Een (assistent)instructeur of begeleider heeft veel invloed in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

 

Een van de hulpmiddelen is het gebruik van een gedragscode, waarin staat wat wel en wat niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Ieder kind is uniek en er zullen altijd verschillen tussen kinderen zijn. Daardoor kunnen nooit precies de grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Duidelijk is er echter één heel belangrijke en duidelijke grens: seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden is volstrekt ontoelaatbaar.

 

WV DGW houdt met de (assistent)instructeurs een kennismakingsgesprek, er wordt naar de benodigde competenties gevraagd en waar nodig worden referenties gevraagd. Indien nodig wordt er een VOG aangevraagd (vanaf 16 jaar). De (assistent)instructeurs worden op de hoogte gesteld van de gedragscode van de vereniging.

 

Gedragscode voor (assistent)instructeurs en begeleiders (hierna vrijwilliger genoemd)

 

  1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast. De vrijwilliger onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen of gedragingen. De vrijwilliger maakt geen onderscheid naar leeftijd, geslacht, ras, godsdienst, culturele achtergrond, levensovertuiging, politieke gezindheid, of andere kenmerken. Niemand wordt uitgesloten en wees tolerant.
  3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De vrijwilliger is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Er worden geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aangeboden, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
  5. De vrijwilliger rookt niet en drinkt geen alcohol tijdens de uitoefening van de vrijwilligersfunctie.
  6. De vrijwilliger is zich bewust van de machtsongelijkheid en afhankelijkheid, en misbruikt die positie niet. De positie van de vrijwilliger wordt niet gebruikt om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en - relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid (tot 18 jaar) zijn onder geen beding geoorloofd. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch ervaren zal worden.
  7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar beste kunnen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor aangewezen vertrouwenspersoon.
  9. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag, zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

Vertrouwenscontactpersoon

 

Het eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen WV DGW die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, daar vragen over heeft en met iemand daarover wil praten, is de Vertrouwenscontactpersoon. Om elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen, heeft WV DGW de functie van Vertrouwenscontactpersoon uitbesteed aan de heer Harrij Meijs (J.H.N.M. Meijs MSc) van het bedrijf ErgonoMeijs, niet zijnde een lid van WV DGW. De Vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar op ergonomeijs@ergonomeijs.nl en 06-53778935.